Duomenų apsaugos politika

Mes skiriame didelį dėmesį asmens duomenų tvarkymui ir apsaugai. Renkami ir tvarkomi tik tie asmens duomenys, kurie reikalingi teisinei pagalbai ir konsultacijai suteikti.

Kviečiame susipažinti su www.pagalkonstitucija.lt Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

 

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių (toliau – taisyklės) tikslas – reglamentuoti fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymą ir užtikrinti, kad bus laikomasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dė laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, nuostatų.

2. Šių taisyklių privalo laikytis www.pagalkonstitucija.lt vadovas, veiklą vykdantis individualios veiklos pagrindu (pažymos Nr. 756019), ir visi kiti www.pagalkonstitucija.lt darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų laikymąsi užtikrina www.pagalkonstitucija.lt vadovas.

3. Šios taisyklės parengtos ir asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

 

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI IR TIKSLAI

 

4. Pagrindinė www.pagalkonstitucija.lt veikla – teisinės pagalbos ir konsultacijų teikimas. Atsižvelgiant į tai, renkami ir tvarkomi tik tie asmens duomenys, kurie reikalingi teisinei pagalbai ir konsultacijai suteikti – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, mokėjimo sąskaita (asmeniui apmokant už suteiktas teisines paslaugas), kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas). Kiti asmens duomenys (asmens kodas, asmens dokumento kopija, informacija apie darbovietę ir kt.) renkami ir tvarkomi tik išimtinais atvejais, kai tokie asmens duomenys reikalingi teisinei pagalbai ir konsultacijai suteikti (pvz., surašyti ieškinį, atsiliepimą į ieškinį ir kt.).

5. Renkant ir tvarkant asmens duomenis vadovaujamasi šiais principais:

5.1. visi asmens duomenys renkami ir tvarkomi aiškiai apibrėžtais tikslais, nepažeidžiant šių taisyklių bei kitų teisės aktų nuostatų;

5.2. nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;

5.3. asmens duomenys renkami ir tvarkomi saugiai, skaidriai, sąžiningai bei teisėtai;

5.4. kai asmens duomenys nereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie ne vėliau kaip per 5 darbo dienas yra sunaikinami, jeigu teisės aktai nenustato kitaip.

6. Asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslai – suteikti kokybišką ir profesionalią teisinę pagalbą bei konsultacijas. Jokiais kitais tikslais (pvz., rinkodaros) asmens duomenys nerenkami, netvarkomi, nesaugojami ir nėra naudojami.

7. Asmens duomenys be fizinio asmens raštiško sutikimo nėra perduodami trečiajam asmeniui.

8.  Paslaugų teikėjas www.pagalkonstitucija.lt gautų asmens duomenų niekada nenaudos reklaminės informacijos siuntimui, kadangi www.pagalkonstitucija.lt komanda tokio reklamos modelio savo veikloje netaiko.

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 

9. Fizinis asmuo, su www.pagalkonstitucija.lt žodžiu ar raštu sudarydamas paslaugų teikimo sutartį, suteikia teisę paslaugų teikėjui tvarkyti fizinio asmens duomenis.

10. Fizinis asmuo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka turi teisę:

10.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

10.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

10.3. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;

10.4. reikalauti ištaisyti ar sunaikinti savo asmens duomenis.

11. Fizinis asmuo turi kitas teises, kurias jam suteikia Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas bei kiti teisės aktai.

12. Gavus fizinio asmens paklausimą (prašymą, skundą) dėl jo asmens duomenų tvarkymo, atsakymas fiziniam asmeniui pateikiamas per 20 darbo dienų.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Apie asmens duomenų apsaugos pažeidimą www.pagalkonstitucija.lt ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio fakto sužinojimo praneša fiziniam asmeniui.

14. Kilus ginčams dėl asmens duomenų tvarkymo, www.pagalkonstitucija.lt visada sieks ginčą išspręsti taikiai ir operatyviai. 

15. Šios taisyklės galioja nuo 2018 m. gegužės 20 d. ir yra viešai skelbiamos internetiniame puslapyje www.pagalkonstitucija.lt. Taisyklės peržiūrimos bent vieną kartą per dvejus metus ir, esant poreikiui, jos yra atnaujinamos.

 

____________________